ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
วิสัยทัศน์สถานศึกษา
มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดเด็กนักเรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน พัฒนาระบบการศึกษาในระดับปฐมวัยให้ได้มาตรฐานการศึกษาชาติ อันส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์ สามารถพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 
อัตลักษณ์สถานศึกษา
สดใส สุขภาพแข็งแรง
 
เอกลักษณ์สถานศึกษา
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่  ปลอดโรค
 
ปรัชญาสถานศึกษา สุขภาพดี เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีความสัมพันธ์กับชุมชน
 
ปณิธานสถานศึกษา ความดีงาม คือรากฐานของความยิ่งใหญ่ (Keep Walking for Good to Great)
 
 
 
บ้านห้วยน้ำริน
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เลขที่ 86 หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 17/08/2020