ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน หมู่ ๗ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๓๐
เปิดสอนระดับชั้น  เด็กเล็ก  ๑  มีเด็กอายุตั้งแต่  ๒ – ๔  มีครูผู้สอนจำนวน  ๑  คน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย
ประวัติการก่อตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน หมู่  ๗ ตั้งอยู่เลขที่ ๘๖ หมู่ที่ ๗  ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกรมพัฒนาชุมชน เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน ได้สร้างอาคารหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
สภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2535 โดยกรมการพัฒนาชุมชนและต่อมาได้รับการถ่ายโอนมาอยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เมื่อ พ.ศ. 2545 บริเวณอาคารสถานที่  พื้นที่ตัวอาคาร ประมาณ  34 ? 13 = 442  ตารางเมตร พื้นที่สนามเด็กเล่น ประมาณ  19 ? 13 = 247 ตารางเมตร ทำการจัดการเรียนการสอนเด็กระดับปฐมวัย  อายุ 2 – 4 ปี มีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน 2  คน  โดยงบประมาณในการบริหารจัดการศูนย์ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
 
 
 
 
บ้านห้วยน้ำริน
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เลขที่ 86 หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 17/08/2020