ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ข้อมูลครูและบุคลากร
 
นางสาวโสภา  ลาภพรวิโรจน์ 
ครู ชำนาญการ อันดับ คศ.2
095 434 4631
 
นางสาวจุรีรัตน์  เตจ๊ะ์
ผู้ดูแลเด็ก
089 004 2414
 
บ้านห้วยน้ำริน
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เลขที่ 86 หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 17/08/2020