ศพด.บ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน
นายอภิวัฒน์ อัครพลเมธา ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
นายจันทร์ ตาอุ่น รองประธาน
นางจันทร์จิรา พัฒนานุกุล กรรมการที่ปรึกษา
นางรวิสรา ปัญญาพฤกษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา
นางสาวพิกุล ลาภพรวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์
นายปอย จอมศิริ ผู้นำทางศาสนา
นางสาวนิตยา ทองแสง ผู้ทรงคุณวุฒิสาธารณสุข
นางน้อย วงค์บุญมา ตัวแทนผู้ปกครอง
นางสาวโสภา ลาภพรวิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
   
   
   
   
   
   
   
บ้านห้วยน้ำริน
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน เลขที่ 86 หมู่ 7 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
copy right :nutda jabjainai Modify : 17/08/2020